Effect of Extremely Low Frequency Electromagnetic Field and GABAA Receptors on Serum Testosterone Level of Male Rats

CITEDBY Reports

  1. Jinsheng Lai, Yemao Zhang, Xingfa Liu, Jiangong Zhang, Guoran Ruan, Sandip Chaugai, Chen Chen, Dao Wen Wang, . Effects of extremely low frequency electromagnetic fields (100μT) on behaviors in rats. NeuroToxicology, 2016; 52(): 104.
    Crossref
  2. Guangying Qi, Xiaoxu Zuo, Lihua Zhou, Eriko Aoki, Aya Okamula, Mika Watanebe, Haipeng Wang, Qiuhui Wu, Huiling Lu, Handan Tuncel, Hiromitsu Watanabe, Sien Zeng, Fumio Shimamoto, . Effects of extremely low-frequency electromagnetic fields (ELF-EMF) exposure on B6C3F1 mice. Environmental Health and Preventive Medicine, 2015; 20(4): 287.
    Crossref